Mantelzorg en thuiszorg gaan hand in hand

Wanneer we kijken naar ouderenzorg kunnen we drie dingen vaststellen. Vlaanderen vergrijst. De Vlaming wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Vlaamse overheid bespaart en wil de zorg vermaatschappelijken. Daarom wilde het Socialistisch Ziekenfonds nagaan hoe een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg, rekening houdend met deze drie factoren, mogelijk is. Het Socialistisch Ziekenfonds deed een bevraging bij 2.891 personen tussen de 45 en 75 jaar om te achterhalen hoe de Vlamingen dit zelf zien.

 

​Mantelzorg is de kers op de taart, niet de vulling

Als het aankomt op goede ouderenzorg willen Vlamingen in de toekomst vooral een verdere uitbreiding van thuiszorg. Meer beroep doen op familie en vrienden wordt door amper 20 à 30 procent van de respondenten naar voor geschoven.

Paul Callewaert, algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten: ‘De Vlamingen zijn realistisch. Ze rekenen op thuiszorg, maar als dat niet meer gaat liever naar een rusthuis dan hun kinderen teveel tot last zijn. Ze beamen dat mantelzorg de kers op de taart is, maar niet de vulling.’

Vooral de laagste inkomensgroepen hebben het moeilijk om de zorg te betalen: een kwart ervaart moeilijkheden om de thuiszorg te bekostigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze groep het vaakst een zorgbehoevende oudere laat inwonen. De ondervraagden staan dan ook achter de verplichte zorgverzekering en zijn ook voorstander voor een tussenkomst in de zorg.

Een ruime meerderheid is overtuigd van de belangrijke rol van het ziekenfonds, als coördinator van de zorg en controleorgaan voor de prijs en kwaliteit van het rusthuis en de thuiszorg. 

Het Socialistisch Ziekenfonds geeft volgende aanbevelingen:
  • Investeer verder in de ouderenzorg. Zet in op een ondersteunend beleid voor de mantelzorger, breidt thuiszorg uit en flexibiliseer waar mogelijk. Verbeter de financiële toegankelijkheid van de zorg door het instellen van een maximumfactuur voor de zorgkosten. Blijf ook inzetten op een verdere uitbreiding van een menselijk en kwaliteitsvol residentieel aanbod. 
  • Wees realistisch in de verwachtingen ten opzichte van een verdere vermaatschappelijking van de zorg. 
  • Zet in op een sterke Vlaamse Sociale Bescherming waar iedereen aan bijdraagt volgens draagkracht en vermogen en waar de tegemoetkomingen zijn afgestemd op de zorgbehoeften.

Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Uit dit onderzoek komen enkele duidelijke knelpunten naar boven. Steunpunt Mantelzorg blijft ijveren voor een beter mantelzorgbeleid. Volgende punten staan dan ook hoog op onze agenda:
  1. Werk en mantelzorg moeten combineerbaar zijn door een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Verlofstelsels moeten worden uitgebreid en flexibeler.
  2. Administratie moet eenvoudiger door automatische rechtentoekenning, een eenduidige vragenlijst en gedeelde databanken. Één keer je zorgvraag stellen en niet 10 keer je verhaal doen.
  3. Meer thuiszorg is meer mantelzorg. Door te investeren in thuiszorg blijft mantelzorg mogelijk en haalbaar. 
  4. De rol van het ziekenfonds. Wij geloven in een sterke rol van het ziekenfonds als centraal loket voor alle vragen en als spilfiguur voor de organisatie en coördinatie van de zorg.

Haalbare mantelzorg

“Het lijkt onrealistisch dat er meer mantelzorgers zullen bijkomen. Een veeleisende arbeidsmarkt, later kinderen krijgen en nieuw-samengestelde gezinnen helpen daar niet bij. Daarom ijveren de mantelzorgverenigingen voor haalbare mantelzorg. “, zegt Dorien Vandormael van Steunpunt Mantelzorg nog als een reactie op de studie.

“Wij pleiten voor een evenwicht tussen zorg en werk, met uitgebreide én flexibele verlofstelsels. Daarnaast streven we naar parallelle zorg, waarbij mantelzorger en thuiszorg hand in hand gaan vanaf het begin (en niet als de zorg al te zwaar is). Zorgen voor een oudere moet bovendien mogelijk zijn en geen verplichting worden.”

Wil je meer weten? 

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11