Palliatieve hulpverlening

Palliatieve hulpverlening wil de levenskwaliteit op het einde van het leven verbeteren. Je kan voor het verzorgen van een palliatieve patiënt verlof opnemen of een forfait aanvragen. Verschillende diensten en netwerken ondersteunen palliatieve hulpverlening.​

Palliatieve zorg

​Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd zullen sterven.

Palliatieve zorg omvat de volledige hulpverlening: pijnbestrijding, comfortzorgen, psychologische, sociale en spirituele steun… Palliatieve zorg gebeurt zowel thuis, in het ziekenhuis als in het rust- en verzorgingstehuis. Bij de keuze houdt men rekening met:

 • de wensen van de patiënt
 • de wensen en de draagkracht van de familie
 • de zorgen die nodig zijn
 • de hulpverlening die kan geboden worden

Er bestaan verschillende maatregelen om het verlenen van palliatieve zorg te vergemakkelijken:

 • gratis huisbezoek van de huisarts: de patiënt betaalt geen remgeld
 • gratis palliatieve thuisverpleging: de patiënt betaalt geen remgeld
 • gratis palliatieve kinesitherapie: de patiënt betaalt geen remgeld voor kinéverstrekkingen die thuis gebeuren (exclusief reiskosten)

Palliatief verlof

​Wie heeft recht op palliatief verlof?

Als werknemer uit de privé- of openbare sector heb je recht op een vol- of deeltijds loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand op medisch, administratief, sociaal en psychologisch vlak aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon. In de openbare sector kan je niet altijd van dit recht gebruikmaken. De patiënt hoeft geen familielid te zijn. 

Je hebt recht op 1 maand loopbaanonderbreking. Deze periode kan je met 1 maand verlengen.

Hoe vraag je palliatief verlof aan? 

 1. Je dient bij je werkgever een medisch attest in waarin de behandelende arts van de patiënt verklaart dat je palliatieve zorgen wil verlenen aan een ongeneeslijk zieke persoon. De identiteit van de patiënt moet niet worden vermeld.
 2. Je maand palliatief verlof start de 1ste dag van de week volgend op de week waarop je het attest aan de werkgever overhandigde. Dit kan vroeger wanneer de werkgever hiermee akkoord gaat.
 3. Je kan je maand palliatief verlof verlengen met 1 maand door opnieuw een attest af te geven aan je werkgever.
 4. Je kan je palliatief verlof verlengen met een gewone loopbaanonderbreking.

Overlijdt je patiënt vóór het einde van de loopbaanonderbreking, dan ben je niet verplicht het werk te hervatten.

Je maandelijkse netto-uitkering

Je krijgt tijdens je palliatief verlof een maandelijkse uitkering. Deze uitkering kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een Vlaamse Aanmoedigingspremie.

Zowel tijdens als na deze loopbaanonderbreking behoud je jouw rechten op sociale zekerheid.

p​alliatief verlof leeftij​d uitkering​
volledige onderbreking ​ € 741,40
halftijdse onderbreking ​ < 50 jaar ​ € 370,69
​ > 50 jaar ​ € 628,79
vermindering met 1/5 ​ > 50 jaar ​ € 125,76
​ > 50 jaar  ​ € 251,51
vermindering met 1/5, alleenwonende ​ < 50 jaar ​ € 169,11
​ > 50 jaar ​ € 251,51

 

Palliatief forfait

​Wat is het palliatief forfait?

Verzorg je een palliatieve patiënt thuis, dan kan een financiële tussenkomst de grootste kosten drukken. Het palliatief forfait bedraagt 686,24​ euro.

Het palliatief forfait dient voor:

 • geneesmiddelen die het sterven draaglijker maken, bijv. analgetica, antidepressiva, sedativa, corticoïden, antiëmetica of laxativa,...
 • hulpmiddelen, bijv. matras of ziekenhuisbed
 • verzorgingsmateriaal, bijv. pijnpomp, wondzorg, sondes en incontinentiemateriaal

Je kan de premie tweemaal aanvragen.

Wie heeft recht op het palliatief forfait?

 • De patiënt die thuis verblijft of thuis wilt sterven.
 • De patiënt met een ongeneeslijke aandoening die ongunstig evolueert met een algemene verslechtering van zijn fysieke en psychische toestand als gevolg.
 • De patiënt waarop therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebben.
 • De patiënt die nog een levensverwachting heeft van minimaal 1 dag en maximaal 3 maanden.
 • De patiënt met een ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke nood waarvoor een tijdsintensieve en volgehouden inzet vereist is.

Hoe vraag je het palliatief forfait aan?

 1. Je huisarts beschikt over het juiste aanvraagformulier en vult dit voor je in.
 2. Je huisarts verstuurt dit document naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.
 3. Ons ziekenfonds betaalt de premie na ontvangst van de kennisgeving door de adviserend-arts.
 4. Je krijgt de vergoeding binnen de 30 dagen te rekenen vanaf het versturen van de kennisgeving door de adviserend-arts.
 

Diensten

​Dienstverlening

 • Palliatieve zorgeenheden vangen mensen op met nood aan palliatieve zorg die thuis of in een andere instelling niet kan worden verkregen. Palliatieve zorgeenheden bestaan uit minimaal zes en maximaal twaalf bedden. De kostprijs is het ziekenhuistarief maar er mogen geen supplementen aangerekend worden. De aanvraag gebeurt via de behandelende arts.
 • Palliatieve support teams zijn er voor gehospitaliseerde palliatieve patiënten in een algemeen ziekenhuis. Deze teams bestaan uit een arts, verpleegkundige en psycholoog. Ze ondersteunen zowel de patiënt als de hulpverleners.

Netwerken

Palliatieve netwerken zijn samenwerkingsverbanden met vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, verenigingen die als doel hebben:

 • Bredere bevolking sensibiliseren over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Hierdoor worden sterven, dood en rouw bespreekbaar.
 • Deskundigheid bevorderen van alle betrokken hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici…) en de vrijwilligers; diverse acties coördineren die bijdragen tot de palliatieve zorg. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gewerkt met bestaande structuren.
 • Streven naar een interdisciplinaire benadering waarbij de belangen van de patiënt en de omgeving primeren.
 • Vrijwilligers een kader bieden waarbinnen ze zich kunnen inzetten voor palliatieve patiënten.
 • Ondersteuningsequipe van palliatieve thuiszorg aan te bieden. Hun taak is, naast overleg, coördinatie en organisatie in uitzonderlijke omstandigheden ook in te staan voor bepaalde aspecten van palliatieve zorg. 

In alle Vlaamse provincies zijn er tal van netwerken waar je beroep op kan doen.

Antwerpen

Limburg

 • Netwerk Palliatieve Zorg Limburg (Listel): www.npzl.be

Oost-Vlaanderen

website: www.palliatieve.org

 • Netwerk Palliatieve Zorgen Aalst –Dendermonde – Ninove 
 • Netwerk Palliatieve Zorg Gent
 • Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

website: www.pzwvl.be  

 • Palliatief Netwerk Midden West-Vlaanderen(De Mantel)
 • Palliatieve Zorg Westhoek – Oostende
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

Brussel

 • Pluralistische Vereniging Palliatieve Zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw: www.palliabru.be
 • Leif (LevensEinde Informatie Forum): www.leif.be

Afscheid nemen

De brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde.’ helpt jou, je naasten en zorgverleners.

Recht op waardig sterven

Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt en ondersteunt.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering