Rechten binnen de sociale zekerheid

​Als je partner overlijdt, kan je als weduwe/weduwnaar in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming. Ook heb je recht op een overlevingspensioen en op de uitbetaling van het vakantiegeld van het afgelopen dienstjaar.

Ziekteverzekering

​Regeling voor personen met een verhoogde tegemoetkoming

Na een overlijden controleren we het bruto inkomen van de weduwe of weduwnaar. Als dit inkomen lager ligt dan een bepaald grensbedrag, dan heb je als weduwe of weduwnaar recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder bij de dokter en in het ziekenhuis en je hebt recht op extra tegemoetkomingen. 

Pensioenregeling

​​Overlevingspensioen

Bij het overlijden van je partner controleert men of je als langstlevende huwelijkspartner voldoet aan de voorwaarden voor een overlevingspensioen:

 • minstens 1 jaar gehuwd zijn (mits enkele uitzonderingen)
 • 45 jaar oud zijn (niet van toepassing bij ambtenaren), tenzij met een kind ten laste of een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66%
 • voldoen aan de uitbetalingsvoorwaarden 

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor een overlevingspensioen, dan kan je aanspraak maken op een overlevingspensioen voor een beperkte periode van twaalf maanden.

Werknemers en zelfstandigen

Ambtshalve toekenning 

Als je als langstlevende partner een pensioen als werknemer of zelfstandige ontvangt dan krijg je een ambtshalve toekenning van het overlevingspensioen als de overledene:

 • ​genoot van een rustpensioen
 • het rustpensioen had aangevraagd
 • afgezien had van het rustpensioen ten voordele van het gezinspensioen

Er moet dan geen aanvraag worden ingediend. Wel moet de pensioenkas per brief verwittigd worden, samen met een uittreksel uit de overlijdensakte.  

Toekenning na aanvraag 

Als er nog geen rustpensioen werd uitbetaald of aangevraagd, kan je een overlevingspensioen aanvragen bij de pensioendienst van je gemeentebestuur, bij de Rijksdienst voor Pensioenen of via www.pensioenaanvraag.be. Doe dit binnen de twaalf maanden na het overlijden. Anders krijg je pas een overlevingspensioen vanaf de maand na de aanvraag.

Deze regeling is ook van toepassing als de weduwe of weduwnaar(langstlevende echtgeno(o)t(e)) de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.

Ambtenaren

Een overlevingspensioen wordt in de openbare sector niet altijd ambtshalve toegekend. De aanvraag voor een overlevingspensioen gebeurt bij de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Deze dienst stuurt dan de nodige formulieren op.

Voorschotten op het pensioen

Loopt de betaling van het pensioen vertraging op en krijg je daardoor financiële problemen, dan kan je een beroep doen op het OCMW van je gemeente. Na een sociaal onderzoek betaalt het OCMW eventueel voorschotten uit die later teruggevorderd worden.

Toegelaten beroepsactiviteiten

Ontvang je een overlevingspensioen, dan is een beperkte beroepsactiviteit toegelaten, mits de inkomsten niet hoger zijn dan een vast bepaald bedrag. De activiteiten moeten voorafgaandelijk met specifieke formulieren aangegeven worden bij de bevoegde pensioendienst.

Een overlevingspensioen kan gedurende twaalf maanden (eenmalige periode) gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen, zoals bijvoorbeeld ziektevergoedingen of werkloosheidsuitkeringen. In de documenten die samen met de pensioenbeslissing aan de gepensioneerden worden toegestuurd, vind je  alle nuttige informatie inzake de beroepsactiviteiten die toegestaan worden.

Aanverwante voordelen 

 • Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

  Het is de bedoeling dat iedereen op pensioenleeftijd een minimum aan bestaansmiddelen ontvangt. Is het pensioen lager dan het vastgesteld bedrag en voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan krijgt je een bijpassing. Vooraf onderzoekt men grondig al je bestaansmiddelen. 
 • Pensioen en rente van oorlogsinvaliden en oud-strijders

  Genoot je partner een oorlogsinvaliditeitspensioen, dan heb je recht op een gedeelte daarvan. De rechten van oud-strijders kunnen eveneens op de weduwe worden overgedragen. Meer informatie hierover krijg je van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden – Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers: www.warveterans.be.
 • Extra legaal pensioen

  De meeste bedrijven hebben voor hun werknemers een extra legale pensioenverzekering afgesloten. Bij een overlijden wordt meestal het kapitaal uitbetaald aan de overlevende partner.

Uitbetaling achterstallig pensioen overledene

De achterstallen van het pensioen worden aan de overlevende huwelijkspartner overgemaakt met inbegrip van de maand van overlijden. Voorwaarde is dat er geen feitelijke scheiding is.

Is er geen overlevende huwelijkspartner, dan kunnen erfgenamen de achterstallen bekomen, behalve deze van de maand van overlijden. Normaal worden pensioenen gestort op een post- of  bankrekening.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld van de overleden werknemer voor het afgelopen dienstjaar wordt aan de rechthebbenden uitgekeerd op het normale tijdstip. Ook het vakantiegeld van het lopende dienstjaar wordt in de loop van het volgend jaar uitbetaald. Voor overleden arbeiders gebeurt dit door het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten.Je dient deze vraag wel schriftelijk te stellen aan dit vakantiefonds.

​Dit is niet van toepassing op het vakantiegeld uitbetaald door de pensioenkassen.

Extra hulp nodig?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze ziekenfondsadviseur of maak een afspraak. Klik hier door voor meer praktische informatie.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering