Maatregelen ten aanzien van kinderen

​Het overlijden van je partner wordt in rekening gebracht in de kinderbijslag en studietoelagen. Het toewijzen van een voogd gebeurt door de vrederechter.

Kinderbijslag

​Wezenbijslag 

Na overlijden van een ouder krijgen kinderen die recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden wezenbijslag. De wezenbijslag moet, al naargelang de beroepssituatie van de ouder, aangevraagd worden:

  • voor loontrekkenden bij het kinderbijslagfonds dat de gewone kinderbijslag uitbetaalt
  • voor zelfstandigen bij de bevoegde sociale verzekeringskas voor de zelfstandigen
  • voor ambtenaren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Bij een aanvraag moet je steeds een uittreksel uit de overlijdensakte en uittreksels uit de geboorteakten van de rechthebbende kinderen toevoegen.

Gewaarborgde kinderbijslag 

Indien om één of andere reden de kinderbijslag niet geregeld kan worden, heb je nog altijd de mogelijkheid om onder welbepaalde voorwaarden gewaarborgde kinderbijslag te krijgen.

Vraag dit aan bij de RKW.

Studietoelagen

​Het recht op een studietoelage voor studerende kinderen wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen van twee jaar geleden. Bij overlijden van één van de ouders kan echter rekening gehouden worden met het vermoedelijke inkomen van het jaar waarvoor de toelage werd aangevraagd.

Meer informatie over studietoelagen.

Voogdij

​Wanneer een van de twee ouders overlijdt, blijft de andere ouder het ouderlijk gezag verder uitoefenen. In geval van overlijden van beide ouders zal de vrederechter een voogd aanduiden die deze taak moet aanvaarden. 

Bij het aanduiden van de voogd zal de vrederechter rekening houden met de voorkeur van de overleden ouders. Deze voorkeur werd eventueel vastgelegd in hun testament of verklaard voor de vrederechter of notaris. Vooral wanneer in het gezin gehandicapte kinderen zijn, die verlengd minderjarig verklaard werden, wordt het belangrijk om vooraf bij testament of verklaring een voogd aan te stellen die de belangen van de kinderen zal verdedigen. 

Indien er vooraf geen voogd werd aangeduid, kiest de vrederechter bij voorkeur iemand uit de naaste familiekring. Hij houdt wel rekening met de minderjarige: kinderen ouder dan twaalf jaar, meerderjarige broers en zussen, alsook de broers en zussen van de overleden ouders, worden door de vrederechter gehoord. 

De regeling inzake voogdij is niet eenvoudig. Neem vooraf contact op met de griffie van het vredegerecht.

Extra hulp nodig?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze ziekenfondsadviseur of maak een afspraak. Klik hier door voor meer praktische informatie.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering