Aangifte en begrafenis

Geef het overlijden zo snel mogelijk aan. Je kan kiezen om de overledene te begraven of cremeren.

Aangifte overlijden

Het overlijden moet zo spoedig mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Dit gebeurt door een verwant van de overledene of door een derde persoon. In de meeste gevallen is het de begrafenisondernemer die dit regelt.

Medisch attest

De aangifte gebeurt aan de hand van een medisch attest opgemaakt door de geneesheer die de dood heeft vastgesteld. Wanneer het gaat om een niet-natuurlijke dood zal de arts op het medisch attest aangeven dat er bezwaar is tegen een begrafenis of crematie.

De identiteitskaart en het trouwboekje moeten voorgelegd worden. Aan de hand van deze documenten stelt de ambtenaar de overlijdensakte op. Ook het rijbewijs wordt ingeleverd. Is er geen trouwboekje, dan wordt de akte van overlijden opgemaakt aan de hand van de geboorteakte. Je vraagt best onmiddellijk enkele uittreksels uit het overlijdensregister op. Deze uittreksels zijn nodig om nadien een aantal zaken te regelen (bijv. wezenbijslag, enz.).

Overlijden in andere gemeente of buitenland

In geval van overlijden in een andere gemeente moet naast de burgerlijke stand van de gemeente waarin het overlijden plaats vond, ook de burgerlijke stand van de woongemeente op de hoogte gebracht worden, dit gebeurt automatisch door de gemeentediensten zelf. Dit is nodig om de vereiste toelatingen te bekomen (bijv. voor begrafenis, bijzetting columbarium, enz.).

Bij een overlijden in het buitenland wordt de akte opgestuurd naar de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene.

Levenloos geboren kindje

Wordt je kind levenloos geboren na de zesde maand zwangerschap, dan moet je dit aangeven op de gemeente die een Akte van aangifte van levenloos kind opmaakt. Je overleden kind krijgt dus een voor- en familienaam.

Ook foetussen met een zwangerschapsduur van drie maanden worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. Hiervoor wordt in vele gemeenten een apart perceel voorzien.

Begrafenis of crematie

​Laatste wilsbeschikking in bevolkingsregister

Iedereen kan met een eenvoudige brief zijn laatste wilsbeschikking laten inschrijven in het bevolkingsregister van zijn gemeente. De laatste wilsbeschikking kan handelen over:

  • de wijze van lijkbezorging (begraving of crematie)
  • over de asbestemming (begraafplaats, thuis, asverstrooiing, verstrooiing boven de Belgische territoriale zee…)
  • over het ritueel van de levensbeschouwing van de uitvaartplechtigheid

Bij verhuis dient de vroegere gemeente de informatie door te geven aan de nieuwe gemeente. De laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het persoonlijk rijksregisterdossier.

Geen specifieke wensen

Indien er geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn, dan beslist in principe de echtgenoot of de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde of de bloed- of aanverwanten van de eerste graad. Voor minderjarigen beslissen de ouders of voogd.

Crematie wordt gelijkgesteld aan begraving. Voor de toelating tot crematie volstaat het voorleggen van een laatste wilsbeschikking van de overledene zelf of de verklaring van de directe nabestaanden. Een crematieaanvraag moet steeds vergezeld gaan van een medisch attest dat een eventuele pacemaker bij de betrokkene is weggenomen.

Uitvaart

Het organiseren van een uitvaart kost veel geld. Bespreek vooraf met de begrafenisondernemer de verschillende mogelijkheden en prijzen. Op basis hiervan kan je een realistische keuze én duidelijke afspraken maken. De kostprijs van de begrafenis staat los van de liefde van de nabestaande(n) voor hun overledene.

Het is belangrijk dat je alle documenten in verband met de begrafeniskosten bewaart voor de aangifte van de nalatenschap

Na de crematie

De as kan bijgezet worden in een columbarium (in een urne) of verstrooid worden op een strooiweide of boven de zee in de Belgische territoriale wateren. De as kan ook:

  • begraven of verstrooid worden op een door de overledene tijdens zijn leven aangeduid privéterrein met de instemming van de eigenaar van het terrein in kwestie
  • begraven worden in (niet-)vergunde grond
  • bijgezet worden in een grafkelder
  • in bewaring worden gegeven bij een persoon die de overledene tijdens zijn leven heeft aangeduid

Concessie

De grond op de begraafplaats of het urnenveld of de nis in het columbarium kan gratis ter beschikking gesteld worden of in concessie worden genomen. In geval van gratis grondafstand is de periode van grafrust meestal tot 10 jaar beperkt. Dit is evenwel een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente kan dus beslissen om die periode te verlengen.

Om te vermijden dat de grafrust beperkt wordt, kan je een concessie nemen: een grafconcessie bij een begrafenis, een nisconcessie in het columbarium of een urnenkelder op het urnenveld bij een crematie. De prijzen variëren volgens gemeente en gewenste periode (20 jaar, 50 jaar…)

Extra hulp nodig?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze ziekenfondsadviseur of maak een afspraak. Klik hier door voor meer praktische informatie.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering