Jouw dossier in e-Mut

​Is je doktersbezoek al terugbetaald? Wat is de status van je uitkeringsdossier? Dat kijk je allemaal na met ons internetloket e-Mut. Dankzij e-Mut beheer je jouw dossier makkelijk zonder naar een kantoor te komen, te telefoneren of te mailen.

​Ga naar jouw dossier​​​​​​​​​​​​

e-Mut

e-Mut is het internetloket van ons ziekenfonds. Dankzij e-Mut heb je toegang tot jouw ziekenfondsdossier en dat van andere personen op je lidboekje. De handige functies sparen je heel wat bezoekjes aan onze kantoren uit:

 • Je terugbetalingen, uitkeringen en premies

 • Je persoonlijke gegevens, zoals e-mail, telefoon en bankrekeningnummer

 • Veelgebruikte documenten

 • En nog veel meer

Als lid kan je je inschrijven met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een van de andere digitale sleutels. Daarna kan je je telkens aanmelden met je rijksregisternummer en een zelf gekozen wachtwoord.​

Meld je aan en ontdek alle mogelijkheden van e-Mut!

​​

Vragen of problemen?

Heb je vragen over e-Mut? Of ondervind je problemen bij het aanmelden?

Vind hier het antwoord op je vraag.​​​​​​​​​

Wat kan je ermee doen?

Je betalingen nakijken

Je kan voor alle personen op je lidboekje de betalingen, terugbetalingen en uitkeringen opvolgen.

 • Je krijgt een overzichtelijke historiek van alle financiële verrichtingen tussen jou en ons ziekenfonds. Dit zijn terugbetalingen, maar ook uitkeringen, premies en ledenbijdrages.

 • Je kan deze gegevens opzoeken op datum en per persoon. Alle gegevens die op een getuigschrift vermeld staan vind je ook terug in e-Mut: de datum, de naam van de arts, een omschrijving van de prestaties, het tarief, het terugbetaalde bedrag …

 • Je kan van elke betaling een kwijtschrift afdrukken.

Je gegevens nakijken en aanpassen

Je kan voor alle personen op je lidboekje de persoonlijke gegevens nakijken, van het adres tot het telefoonnummer. Je kan ook nakijken of je in orde bent met de ledenbijdrage.

Deze gegevens kan je aanpassen in e-Mut:

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeningnummer

 • Wachtwoord voor e-Mut

Documenten aanvragen en afdrukken

e-Mut spaart je heel wat bezoekjes aan onze kantoren uit. Deze documenten kan je aanvragen of meteen afdrukken:

 • Kwijtschriften van terugbetalingen

 • Uitkeringsattesten

 • Roze klevers

 • Briefomslagen

 • Getuigschrift arbeidsongeschiktheid

 • Reisdocumenten

 • De brieven die je van ons ziekenfonds hebt gekregen

En ook …

 • Als je een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebt afgesloten met je arts, dan krijg je een overzicht van je gegevens zoals de startdatum en het type voordeel dat je geniet.

 • Als je een medisch akkoord hebt, vind je de details daarvan ook terug in e-Mut.

 • Je kan je maximumfactuur (MAF) gemakkelijk nakijken. Je ziet hoe het gesteld is met de remgeldtellers van je gezin en of er bepaalde drempels overschreden zijn waarna je een terugbetalingen ontvangt.

 • Als je aan jongerensparen doet, dan kan je nagaan sinds wanneer je spaart en hoeveel je al gespaard hebt.

 • Raadpleeg de verzekeringen die je gekozen hebt bij ons ziekenfonds, zoals KliniPlan(Plus), DentaPlan en de aanvullende hospitalisatievergoeding.

 • In e-Mut vind je ook de mondzorgpas van alle personen op je lidboekje. De mondzorgpas is een overzicht van de tandartsbezoeken waarvoor ons ziekenfonds een getuigschrift heeft gekregen. Ben je vorig jaar naar de tandarts geweest? Dan betaal je dit jaar minder uit eigen zak. In de mondzorgpas zie je meteen of je dit jaar nog naar de tandarts moet.

 • Ook met vragen en klachten kan je in e-Mut terecht.

​​​​​

e-Mut app

De betalingen van ons ziekenfonds kan je ook opvolgen met je smartphone.

Installeer de e-Mut app en meld je aan via CSAM, de veilige login van de overheid. Vervolgens kan je een handige pincode instellen om nog sneller in te loggen.

​​

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van e-Mut van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Artikel 1 - Definities

In de hierna uiteengezette bepalingen, dienen de volgende woorden als volgt begrepen te worden:

 • N.V.S.M.: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten waarvan de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat, 32-38.

 • e-Mut: e-Mut is een geautomatiseerde dienst die het lid – die toegang heeft tot het internet – de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en raadplegingen uit te voeren.

 • Gebruiker: het lid van een ziekenfonds van het N.V.S.M., in het bezit van een rijksregisternummer en een wachtwoord.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Dit reglement van e-Mut regelt de rechten en plichten voortvloeiend uit het gebruik van e-Mut, zowel in hoofde van de gebruiker als in hoofde van het N.V.S.M.

Door het aanvinken van de checkbox voor "Ik verklaar mij akkoord met de Algemene Voorwaarden" tijdens de inschrijvingsprocedure, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dit reglement te aanvaarden.

Artikel 3 - Voorwerp

e-Mut is een geautomatiseerde dienst die het lid – dat toegang heeft tot het internet – de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en/of raadplegingen uit te voeren.

In het kader van e-Mut zullen de personen met ouderlijk gezag (titularis met personen ten laste) toegang kunnen krijgen tot het mutualistisch dossier van de kinderen jonger dan 16 jaar.

Kinderen ouder dan 16 jaar dienen hiervoor volmacht te geven. Kinderen ouder dan 16 kunnen een eigen wachtwoord aanvragen en krijgen hiermee zelf toegang tot hun dossier. Zij beschikken, om privacyredenen, over de mogelijkheid om binnen de maand uw toegang tot hun gegevens te laten blokkeren. Doen zij dit niet, dan krijg je na één maand ook toegang tot hun gegevens.

Het N.V.S.M. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan e-Mut.

Artikel 4 – Procedure van inschrijving bij e-Mut

De inschrijving gebeurt via de sites www.bondmoyson.be of www.devoorzorg.be. 

Het lid kan de toegang tot e-Mut activeren met zijn elektronische identiteitskaart en pincode. Het lid kiest vervolgens een persoonlijk wachtwoord. De toegang tot e-Mut wordt onmiddellijk geactiveerd.

Artikel 5 - Toegang

De gebruiker zal toegang krijgen tot e-Mut zodra hij correct zijn rijksregisternummer en wachtwoord heeft ingevoerd. Het rijksregisternummer en het wachtwoord worden gebruikt voor de toegang tot de dienst, de identificatie en de authenticatie van de gebruiker en voor de validatie van de uitgevoerde transacties.

Het N.V.S.M. behoudt zich het recht voor om de identificatie- en authenticatiewijzen waarover de gebruiker kan beschikken aan te passen aan de behoeften, opgelegd door de evolutie van de technologie en de veiligheidssystemen en ze in overeenstemming te brengen met de toekomstige wetgeving ter zake. Geen enkele wijziging zal aanleiding geven tot enige vergoeding ten laste van het N.V.S.M.

Voor elke vraag of probleem in verband met e-Mut, vragen wij contact op te nemen met je ziekenfonds, d.w.z. daar waar je dossier wordt beheerd.

De VoorZorg Antwerpen

e-Mut - D. Boucherystraat 17 - 2800 Mechelen 
emut.304@socmut.be - 015 28 03 60

De Voorzorg Limburg

e-Mut - Capucienenstraat 10 - 3500 Hasselt 
emut.322@devoorzorg.be - 011 24 99 99

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

e-Mut - Tramstraat 69 - 9052 Zwijnaarde 
emut.311@socmut.be - 09 333 51 91

Bond Moyson West-Vlaanderen

e-Mut - Zilverstraat 43 - 8000 Brugge 
emut.wvl@bondmoyson.be - 050 44 58 61​

Artikel 6 – Duur, schorsing en einde van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst aangaande het gebruik van e-Mut wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen. De opzegging van e-Mut door de gebruiker geschiedt met een brief gericht aan zijn ziekenfonds.

6.2. Het N.V.S.M. behoudt zich het recht onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging over te gaan tot de onderbreking of totale stopzetting van e-Mut ten opzichte van een gegeven gebruiker, om gelijk welke reden die relevant blijkt te zijn en o.a. in de volgende gevallen:

 • wanneer een wachtwoord achtereenvolgens acht keer verkeerd werd ingevoerd

 • wanneer blijkt dat de gebruiker zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verbintenissen in verband met e-Mut niet naleeft

 • wanneer een wettelijke en/of reglementaire bepaling of een uitvoerbare gerechtelijke beslissing het vereist

 • wanneer voor het N.V.S.M. de onderbreking nuttig of noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van het systeem of om de belangen van de gebruiker of van het N.V.S.M. te vrijwaren

 • wanneer onderhouds-, verbeterings- of herstellingswerken van gelijk welke aard noodzakelijk zijn

 • wanneer de gebruiker het N.V.S.M. op de hoogte stelt (van het risico) van een misbruik of van een ongepast gebruik van e-Mut of van zijn wachtwoord

 • in geval van ernstige aanwijzingen of vermoedens van fraude of misbruik in hoofde van de gebruiker.

Artikel 7 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van het N.V.S.M.

7.1. De verbintenissen van het N.V.S.M. ten aanzien van de gebruiker in het kader van e-Mut, o.a. wat betreft de toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en goede uitvoering, zijn middelenverbintenissen in het kader van een comfortdienst.

7.2. Teneinde de vertrouwelijkheid te vrijwaren van de persoonlijke verrichtingen uitgevoerd door de gebruikers op e-Mut, heeft het N.V.S.M. een veiligheidsstructuur uitgewerkt.

Deze staat er o.a. voor in dat de persoonlijke informatie uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de internetserver van het N.V.S.M. gecodeerd is. Om toegang te verkrijgen tot dit soort verrichting, moet de gebruiker in het bezit zijn van zijn persoonlijke rijksregisternummer en wachtwoord. Het is dus essentieel het wachtwoord niet mede te delen aan derden en het op een veilige plaats te bewaren.

Deze beveiliging heeft tot doel derden te beletten de persoonlijke gegevens te raadplegen.

7.3. Het N.V.S.M. zal in elk geval niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade in hoofde van de gebruiker of van gelijk welke derde voor het niet beschikbaar zijn van e-Mut als gevolg van handelingen, fouten of technische gebreken, ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak.

7.4. Behoudens het geval van een opzettelijke of zware fout, zal het N.V.S.M. niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gelijk welke schade in hoofde van de gebruiker of van een derde als gevolg van:

 • een verzuim of fout begaan door de gebruiker zelf

 • een probleem op het vlak van de authenticiteit, geloofwaardigheid aannemelijkheid of opportuniteit van de ontvangen vragen

 • de onjuistheid van de informatie ontvangen via e-Mut.

7.5. In alle gevallen waarbij het N.V.S.M. aansprakelijk zou kunnen gesteld worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de werkelijk door de gebruiker zelf opgelopen materiële, lichamelijke schade. Zij wordt in geen geval uitgebreid tot morele schade, noch tot indirecte of afgeleide schade.

7.6. Indien de toegang tot e-Mut volledig of gedeeltelijk wordt geweigerd voor de gebruiker, zal het N.V.S.M. hem op zijn verzoek de redenen meedelen.

Artikel 8 – Verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld in het kader van e-Mut zijn bestemd voor de uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de uitvoering van de aanvullende verzekering. Je persoonlijke gegevens worden conform de geldende privacywetgeving verwerkt. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren en om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen. Stuur je verzoek naar onze privacyverantwoordelijke per post (zie adressen hierboven) of via e-mail​. Meer informatie vind je in de algemene privacyverklaring.

Artikel 9 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van de gebruiker

9.1. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat :

 • het wachtwoord strikt persoonlijk is

 • indien een derde in het bezit zou komen van het wachtwoord van de gebruiker, zou deze derde eventueel gebruik kunnen maken van deze identificatie- en authenticatiewijzen, zonder dat het N.V.S.M. in staat is dit op te sporen.

Het N.V.S.M. is er dus niet toe gehouden na te gaan of/en door wie de gerechtigde en toegepaste identificatie- en authenticatiewijzen worden uitgevoerd.

9.2. Behalve in het geval van zware of opzettelijke fout begaan door het N.V.S.M., is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van elk ongepast gebruik of van elk misbruik van e-Mut, ofwel door de gebruiker ofwel door derden. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe :

 • Deze identificatie- en authenticatiewijzen geheim te houden en ze in geval van foutief gebruik of bij twijfel van ongepast gebruik onmiddellijk te wijzigen.

 • De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van zijn wachtwoord.

 • Het N.V.S.M. onmiddellijk te verwittigen bij risico van misbruik of ongepast gebruik van e-Mut en/of de identificatie- of authenticatiewijzen (verlies, diefstal, vervalsing) en/of wanneer een misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld.

Artikel 10 – Bewijs van de verrichtingen

Elke vraag tot uitvoering van een verrichting ontvangen door het N.V.S.M. via e-Mut wordt geacht te zijn uitgegaan van de gebruiker.

Het gebruik van een juist rijksregisternummer en juist wachtwoord staat gelijk aan een elektronische overeenkomst en vormt als dusdanig het volledig, juridisch geldig en onweerlegbaar bewijs van de identiteit van de gebruiker, van zijn akkoord en van de overeenstemming tussen de inhoud van de door de gebruiker gecodeerde verrichtingen van de aanvragen ontvangen door het N.V.S.M.

Het wachtwoord wordt beschouwd als bewijs van de uitgevoerde transacties en heeft voor alle verrichtingen via e-Mut dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening indien dezelfde transactie niet elektronisch zou zijn uitgevoerd.

Artikel 11 - Kosten

e-Mut wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de gebruikers. De verbindingskosten zijn echter wel steeds ten laste van de gebruiker.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen aangaande of als gevolg van het gebruik van e-Mut van het N.V.S.M. zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd geschillen te behandelen rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit het gebruik van e-Mut van het N.V.S.M. of van dit reglement. ​​​​

Probleem e-mut?

Meld je probleem of raadpleeg de algemene informatie en voorwaarden.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering