Gedeeltelijke werkhervatting

Deeltijds het werk hervatten helpt je om geleidelijk aan weer ingeschakeld te worden in je normale werksituatie.

Opgelet! Ook tijdens uw deeltijdse werkhervatting moet u, tijdens het 1ste jaar van uw arbeidsongeschiktheid, voor elke verlenging een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ingevuld door uw behandelend arts, bezorgen.

Voor werknemers

Voordelen

Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid meteen voltijds weer aan het werk gaan, is niet altijd haalbaar. Om het risico op herval te beperken en geleidelijk opnieuw aan je werk te wennen, is een gedeeltelijke werkhervatting ideaal. Deze optie wordt ook ‘medisch deeltijds’ of ‘progressieve werkhervatting’ genoemd.

Een gedeeltelijke werkhervatting geeft je de kans om in je eigen tempo terug te keren naar de arbeidsmarkt, wat nu eenmaal een hoop voordelen biedt. Bovendien krijg je een f​inancieel voordeel. Want als je arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk weer aan het werk gaat, dan behoud je een deel van je uitkering. Je krijgt dus zowel een loon (voor de tijd dat je werkt) als een uitkering (voor de tijd dat je arbeidsongeschikt bent).

Je kan een gedeeltelijke werkhervatting aanvragen voor:

 • je vroegere beroepsactiviteit

 • een zelfstandige activiteit in bijberoep

 • een andere job, bijvoorbeeld in een ander bedrijf.

Je aanvraag

Zodra je een aanvraag hebt gedaan bij de adviserend-arts (adres), mag je het werk gedeeltelijk hervatten. Doe je aanvraag altijd met de post: de postdatum dient als bewijs. Als je je gedeeltelijke werkhervatting niet op voorhand aanvraagt, kan je uitkering verlaagd worden met 10 % of zelfs je ziekte-erkenning gestopt worden. Download hieronder je PW.

Je hoeft na je aanvraag niet te wachten op een goedkeuring. In afwachting van een goedkeuring mag je het werk al hervatten.

 • Als de adviserend-arts akkoord gaat met je gedeeltelijke werkhervatting, dan ontvang je een schriftelijke toestemming voor maximaal 2 jaar en mag je deeltijds verder werken. Voor het einde van de termijn kan je een verlenging aanvragen.
  Je krijgt ook een attest (.pdf) waarop je werkgever elke maand je reële prestaties moet invullen. Bezorg dit document ingevuld aan ons ziekenfonds.

 • Als de adviserend-arts niet akkoord gaat met je gedeeltelijke werkhervatting, moet je het werk onmiddellijk stoppen. Blijf je je activiteit toch uitoefenen, dan eindigt je arbeidsongeschiktheid en krijg je geen uitkering meer.

Je werkgever moet natuurlijk ook akkoord gaan met je gedeeltelijke werkhervatting.

Je uitkering

Bij gedeeltelijke werkhervatting wordt je ziekte-uitkering opnieuw berekend. Het aantal uren dat je presteert in verhouding tot een voltijdse werknemer geeft het percentage waarmee je uitkering wordt verminderd:

 • Werk je maximaal 20 % van een voltijdse baan? Dan kan je je uitkering zonder meer combineren met de gedeeltelijke werkhervatting.

 • Werk je meer dan 20 %, dan wordt je uitkering procentueel verminderd. Er is wel een vrijstelling van 20 %. Als je het werk hervat aan 50 %, wordt je uitkering dus verminderd met 30 %, want 50 – 20 = 30.

Om je uitkering te kunnen berekenen, hebben we daarom een attest (.pdf)​ nodig waarop je werkgever elke maand je reële prestaties invult. Bezorg dit document ingevuld aan ons ziekenfonds.

Als je een zelfstandig bijberoep uitvoert tijdens je arbeidsongeschiktheid, verandert je uitkering niet gedurende de eerste 6 maanden. Daarna wordt je uitkering met 10 % verminderd. Vanaf het 4de jaar na het jaar van je toestemming, wordt je uitkering opnieuw berekend.

Invloed op je belastingen

Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingfactuur.

Dat kan je vermijden door je belastingen volledig of deels op voorhand te betalen. Als je verwacht dat je belastingfactuur hoger dan gewoonlijk zal zijn, dan raden we je aan om voorafbetalingen te doen. Dat doe je zo:

 • Maak een schatting van de belastingen die je moet betalen met Tax-Calc, de anonieme online berekeningsmodule van de overheid.

 • We raden je aan om elk kwartaal een voorafbetaling te doen van het geschatte belastingsupplement.

 • Als je voldoende voorafbetalingen doet, heb je recht op een bonus en betaal je uiteindelijk minder belastingen.

Alle praktische informatie over hoe je voorafbetalingen op je belastingaangifte doet, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Gedeeltelijke werkhervatting stopzetten

Geef ons ziekenfonds een seintje als je je gedeeltelijke werkhervatting wil stopzetten.

Voor zelfstandigen

Je aanvraag

Als arbeidsongeschikte zelfstandige heb je een aantal mogelijkheden om het werk gedeeltelijk te hervatten. Je kan een deel van je zelfstandige activiteit hernemen of voor een beperkt aantal uren een andere activiteit starten als zelfstandige of werknemer.

Wil je geleidelijk aan opnieuw beginnen werken? Vraag dan vooraf de toestemming van de adviserend-arts van ons ziekenfonds. Download het formulier aanvraag gedeeltelijke werkhervatting (.pdf)​ en bezorg het met de post aan de adviserend-arts (adres).

Je mag het werk pas gedeeltelijk hervatten nadat je de goedkeuring van de adviserend-arts hebt ontvangen.

 • Kan je je zelfstandige activiteit op korte termijn opnieuw uitvoeren? Vraag dan vooraf een toestemming voor maximaal 6 maanden (uitzonderlijk verlengbaar tot 18 maanden).

 • Kan je je zelfstandige activiteit niet op korte termijn opnieuw uitvoeren? Vraag dan vooraf een toestemming zonder beperking in tijd (dat wil zeggen: tot de einddatum van je arbeidsongeschiktheid). De adviserend-arts herbekijkt je dossier elke 6 maanden, mogelijk na een medische controle.

Je uitkering

Gedurende de eerste 6 maanden kan je het inkomen uit je gedeeltelijke werkhervatting volledig combineren met je uitkering.

Vanaf de 7de maand wordt je uitkering met 10 % verminderd, onafhankelijk van het inkomen uit je gedeeltelijke werkhervatting.

Vanaf het 4de jaar bepaalt je inkomen uit je gedeeltelijke werkhervatting het bedrag van je uitkering. Als je beroepsinkomen hoger is dan een bepaalde drempel (die jaarlijks wordt bepaald), kan je uitkering verminderd of geschorst worden. Vanaf het 4de jaar moet je een inkomensverklaring (.pdf) invullen en aan ons ziekenfonds bezorgen.

Gedeeltelijke werkhervatting stopzetten

Breng ons ziekenfonds op de hoogte als je je gedeeltelijke werkhervatting als zelfstandige tijdelijk stopzet en je dus opnieuw volledig arbeidsongeschikt bent.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering