Uitbetaling uitkering

Tijdens je eerste ziektejaar krijg je een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Hoeveel bedraagt die uitkering en wanneer wordt ze uitbetaald?​​

Uitbetaling uitkering

​Uitbetaling om de 14 dagen

Tijdens het eerste ziektejaar wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid om de 14 dagen uitbetaald. Om de exacte datum te kennen, kan je de betaalkalender raadplegen.​

Het geld van je uitkering wordt gestort op het rekeningnummer dat je opgegeven hebt.

Je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden steeds berekend en betaald op basis van een week met 6 werkdagen. Ook als je altijd 5 dagen per week gewerkt hebt, zal je uitkering omgezet worden naar een 6-daagse werkweek. Je ontvangt dus voor 6 dagen per week een uitkering.

Voorafgaande controle

Ons ziekenfonds kijkt eerst na of je werkgever niet verplicht is je verder uit te betalen (je kan immers niet tegelijkertijd loon en uitkeringen ontvangen). Dat kan het geval zijn door:

  • een gewaarborgd loon
  • opzegvergoedingen
  • betaalde feestdagen
  • vakantiegeld

Heb je bijvoorbeeld nog recht op vakantiedagen? Dan ontvang je voor deze dagen geen uitkering.

Na bovenstaande controle kan het ziekenfonds starten met de betaling van je uitkering.

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige heb je recht op een ziekte-uitkering vanaf de 1ste dag als je langer dan 7 dagen ziek bent. Tot vóór 1 juli 2019 bestond er een wachtperiode, de zogenaamde carenzperiode. Die is nu afgeschaft.​​

Doe tijdig – binnen de 7 dagen – een aangifte bij ons ziekenfonds met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door je dokter. 

Gedurende ziekteperiodes van 7 dagen of minder ontvang je geen uitkering.

Let op: de begindatum van de ziekte kan nooit vroeger zijn dan de datum van ondertekening door de behandelende arts.​

Bedrag uitkering

​In je eerste ziektejaar spreken we van een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. De uitkering bedraagt 60 % van je laatste brutoloon. Dit bedrag wordt wel begrensd. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag.

Ben je meer dan 6 maanden arbeidsongeschikt? Dan treedt er vanaf de 7de maand een bijkomende beschermingsmaatregel in werking. Je uitkering mag vanaf dan niet minder bedragen dan een vooraf bepaald minimumbedrag. Op die manier zal je uitkering niet lager liggen dan het leefloon.

Bekijk het overzicht van de minimum- en maximumbedragen.

Voor werklozen

Was je werkloos op het moment dat je arbeidsongeschikt werd?
Dan bedraagt de uitkering de eerste 6 maanden hetzelfde als je werkloosheidsuitkering, tenzij deze hoger is dan 60 % van het basisloon.
In dat geval wordt je uitkering beperkt tot 60 % van het basisloon.

Vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering ter waarde van 60 % van het basisloon.

Het basisloon wordt bepaald door de instelling die je werkloosheidsuitkeringen betaalde.

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige ontvang je een forfaitair dagbedrag, afhankelijk van je gezinsinkomen en gezinssamenstelling. Het bedrag wordt berekend op basis van het inlichtingenblad en de inkomensverklaring die je opgestuurd hebt.

Hou er wel rekening mee dat dit bedrag kan verminderd worden met eventuele vergoedingen voor een arbeidsongeval, beroepsziekte, ongeval gemeen recht ...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering