Je bent invalide

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt erkend? Dan ga je over naar het stelsel van invaliditeit. Zodra je invalide erkend bent, verandert er heel wat:

  • Ons ziekenfonds betaalt je uitkering maandelijks in plaats van tweewekelijks.
  • Het bedrag van je uitkering is afhankelijk van je gezinssituatie en gezinsinkomen.
  • Ons ziekenfonds houdt geen bedrijfsvoorheffing meer in op je uitkering. Dat heeft gevolgen voor je belastingsaangifte.
  • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV bepaalt en erkent de periode dat je arbeidsongeschikt bent. Je hoeft dus niet langer een 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' op te sturen naar ons ziekenfonds als je behandelende arts je ziekte verlengt.

Op controle

​In de periode van invaliditeit staat de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV in voor de opvolging van je arbeidsongeschiktheid. De GRI bepaalt de einddatum van je arbeidsongeschiktheid. Je hoeft dus geen 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' meer op te sturen naar ons ziekenfonds als je behandelende arts je ziekte verlengt.

De GRI kan je uitnodigen voor een consultatie. Daarnaast kan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds je nog altijd oproepen voor een controle. Je bent verplicht hierop aanwezig te zijn.

Sanctie

Als je niet ingaat op de uitnodiging voor de controle bij de adviserend geneesheer of de GRI, dan moeten wij de betaling van je uitkering stopzetten.

Pas wanneer je op controle geweest bent bij de adviserend geneesheer of de GRI, en je verder arbeidsongeschikt verklaard bent, dan starten wij opnieuw met de betaling van je uitkering.

Wanneer je zonder reden afwezig blijft op de controle, dan sluit de adviserend geneesheer of de GRI je erkenning van arbeidsongeschiktheid af.

Kan je je niet verplaatsen?

Ben je om medische redenen niet in staat om je te verplaatsen naar de medische controle? Vraag dan aan de dokter die je behandelt om hiervoor een medisch attest te schrijven. Stuur dit vooraf op naar de adviserend geneesheer. Dan kan hij hier rekening mee houden voor hij je uitnodigt voor een medisch onderzoek.

Inkomensverklaring

​Voor je overgaat naar het stelsel van invaliditeit sturen wij je opnieuw een inkomensverklaring. Op basis hiervan wordt je uitkering voor invaliditeit berekend. Dit formulier moet je vanaf nu jaarlijks invullen en terugsturen.

Welk formulier je krijgt, hangt af van je situatie:

  • Woon je samen? Dan ontvang je de documenten 'Formulier 225 deel A’ en ‘Formulier 225 deel B'.
  • Ben je alleenstaande? Dan ontvang je het document ‘Enquêteformulier alleenstaande’.

Gezinswijziging

Meld ons altijd en zo snel mogelijk elke wijziging in je gezinssituatie of wijziging in de inkomsten van je gezinsleden. Wacht niet op de inkomensverklaring om dit door te geven. Zo vermijd je later eventueel een deel van je uitkeringen te moeten terugbetalen door een gewijzigde gezinssamenstelling.

Herval

Als je tijdens de periode van invaliditeit opnieuw begint te werken, maar binnen drie maanden opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan behoud je het statuut van invalide.

Contacteer ons

Dienst Uitkeringen

03 285 44 10