Je bent hier:

HomeContactPrivacy

Privacyverklaring VMOB SOHO

 

​​​​​​1. ​​Jouw recht op privacy

VMOB SOHO hecht veel belang aan jouw privacy. Om haar activiteiten uit te oefenen als verzekeraar, verwerkt ze een aantal persoonlijke gegevens. VMOB SOHO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  
Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonlijke gegevens verwerkt worden en wat jouw rechten zijn.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

VMOB SOHO is de verantwoordelijke voor de verwerking van al je persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.
VMOB SOHO
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0839.743.450​

Je kan ons contacteren per brief naar bovenstaande adres, via mail of via het contactformulier op onze website.

3. Van wie worden persoonlijke gegevens verwerkt?

  De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van verschillende categorieën van betrokkenen. Als er gesproken wordt over persoonlijke gegevens dan gaat het hier om gegevens van jou als (kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of als andere betrokkene zoals contactpersoon in een bedrijf, volmachthouder, expert, verzekeringstussenpersoon ...

  4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

  Afhankelijk van de diensten waarvoor je een beroep doet, kan VMOB SOHO een aantal persoonlijke gegevens verwerken:​
  • Identificatiegegevens: naam, adres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
  • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
  • Gevoelige persoonlijke gegevens: gezondheids- en medische gegevens
  • Financiële en administratieve gegevens: bankrekeningnummer
  • Digitale persoonlijke gegevens: IP-adres, unieke identificatiegegevens van je toestel
  • Andere gegevens: gegevens die tevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten of opgelegd werden door de wet
  Alle persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden, ontvingen we ofwel via een wettelijk gereglementeerd doorgeefluik zoals de Kruispuntbank van de  Sociale Zekerheid, via één van onze partnerorganisaties of van jou zelf. Dit kan zowel via direct contact met onze diensten als via onze digitale kanalen, zoals een contactformulier of websitecookie.

  5. ​Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

  We verwerken je persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden:
  • De wetgeving rond de verzekeringscontracten verplicht een verzekeraar tot de opmaak van een verzekeringscontract en de bewaring van alle documenten die betrekking hebben op dit verzekeringscontract.
  • De wetgeving rond de verzekeringsdistributie verplicht een verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon om in de aanloop naar een verzekeringscontract te peilen naar de verlangens en behoeften van de kandidaat-verzekeringnemers. De analyse en het advies dat in het kader hiervan wordt opgemaakt, wordt bewaard. 
  • Je gezondheidsgegevens worden verwerkt bij het sluiten en de afhandeling van je hospitalisatieverzekeringscontract. VMOB SOHO verwerkt deze gegevens met de nodige zorg en doet de verwerking van deze gegevens onder toezicht van een arts.

  6. ​Verstrekking aan derden

  Onder bepaalde omstandigheden kan VMOB SOHO gegevens doorgeven aan derde partijen. We doen dit wanneer het noodzakelijk is om een van de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren, wanneer het wettelijk verplicht is of op jouw verzoek. Voorbeelden:
  • De controledienst van ziekenfondsen (CDZ) in het kader van de uitoefening van de wettelijke taken;
  • Partnerorganisaties waarmee VMOB SOHO een overeenkomst heeft afgesloten (oa. boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen, loonadministratie, …)
  We zijn wettelijk verplicht om alleen samen te werken met gegevensverwerkers die de privacywetgeving respecteren en die de passende maatregelen nemen om op een correcte manier te verwerken. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  7. Bewaring

  We verwerken en bewaren je gegevens conform de wettelijke verplichtingen. Voorbeelden:
  • We bewaren je identificatiegegevens tot 5 jaar na het einde van je contract.
  • We bewaren je medische gegevens tot 30 jaar na je laatste contact met de VMOB SOHO.
  • Na de instelling van een rechtsvordering bewaren we je gegevens zolang de procedure loopt.
  Het aanvangspunt van deze termijn is afhankelijk van de specifieke wetgeving. 
  Wanneer je gegevens niet meer nuttig zijn of er geen gerechtvaardigd belang meer is, zal de VMOB SOHO je gegevens niet meer verwerken.

  8. ​Beveiliging

  De VMOB SOHO waarborgt de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens. Alle gepaste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging of openbaarmaking te voorkomen. 

  Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zullen de getroffen personen en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden.

  9. ​Intern toezicht op de verwerking

  VMOB SOHO waakt er-over dat bij de verwerking van persoonlijke gegevens de vertrouwelijkheid en integriteit altijd gewaarborgd is. Je gegevens worden enkel verwerkt door de bevoegde medewerkers of dienstverleners van de Socialistische Mutualiteiten en haar partnerorganisaties. Zij zijn gehouden tot een professionele vertrouwelijkheid of tot het beroepsgeheim.
   
  Er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt binnen de VMOB SOHO toezicht op alle aspecten van de verwerking van persoonlijke gegevens, geeft advies en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten.
  Functionaris voor gegevensbescherming: 
  Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
  t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming VMOB SOHO 

  11. ​Je rechten als betrokkene

  Wanneer er persoonlijke gegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten. Je rechten staan hieronder opgesomd.

  Om deze rechten uit te oefenen, kan je het contactformulier​ invullen of stuur je jouw schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat wij je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier vermijden we dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Zonder de nodige identificatie kunnen we jouw verzoek niet inwilligen.

  Binnen de maand brengen we je op de hoogte van het gevolg dat we aan je verzoek geven. Als je verzoek erg complex is, kan de termijn verlengd worden tot maximaal 3 maanden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Als je verzoek in conflict is met de privacy van andere personen, of als het wettelijk verboden is bepaalde informatie door te geven, ontvang je hiervan binnen de maand een verklaring.

  A. ​Recht op toegang en informatie

  Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:
  • welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden
  • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
  • waarvoor die verwerkt worden
  • met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen
  • wat de bewaartermijn is van de gegevens
  • hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

  B. ​Recht op correctie 

  Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

  C. ​Recht op verwijdering

  Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen.  
  In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG.

  Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

  D. ​Recht op verzet

  1. Algem​een
  Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de Socialistische Mutualiteiten en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking. Dien hiervoor een schriftelijk bezwaar in. 

  Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.
  2. ​Geautomatiseerde verwerkingen
  Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

  We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming. 

  E. ​Intrekken van toestemming 

  Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft geen reden op te geven.
   
  Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

  F. ​Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

  12. ​Klachten 

  Als je niet tevreden bent van de manier waarop we zijn omgegaan met een verzoek betreffende je persoonlijke gegevens, of als je een andere klacht hebt over de verwerking van je gegevens, kan je een klacht indienen. Meld het ons via het klachtenplatform​ of schrijf een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris zal je klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

  Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt altijd het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming. Deze instantie zal je klacht verder onderzoeken en optreden als bemiddelaar.
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: 02 274 48 00

  13. Wijziging privacyverklaring

  De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.


  Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 8 juli 2019.

  Contacteer ons

  Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering