Je bent hier:

HomeContactPrivacy

Privacyverklaring MOB Zorgkas

 

​​​​​​1. ​​Jouw recht op privacy

De MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten hecht veel belang aan jouw privacy. Om haar activiteiten uit te voeren, verwerkt zij een aantal persoonlijke gegevens. De Zorgkas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.    

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonlijke gegevens verwerkt worden en wat jouw rechten zijn.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten is de verantwoordelijke voor de verwerking van al je persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

Je kan ons contacteren via het contactformulier of met deze contactgegevens:
MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0476.572.579 

3. Van wie worden persoonlijke gegevens verwerkt?

  De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van een aantal verschillende categorieën van betrokkenen: 
  • Aangeslotenen: alle personen die aangesloten zijn bij de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.
  • Kandidaat-aangeslotenen: alle personen die lid zijn van de Socialistische Mutualiteiten, maar nog niet aangesloten zijn bij de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.
  • Medewerkers: zowel interne als externe.
  • Derden: dit zijn alle personen die niet onder een van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten en waar bijgevolg persoonlijke gegevens van kunnen verwerkt worden. (vb. sollicitanten, personen in relatie tot aangeslotenen …).

  4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

  Wanneer je je dient of wenst aan te sluiten, aangesloten bent of je een aanvraag indient voor een tegemoetkoming, kan de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten een aantal persoonlijke gegevens verwerken:
  • Identificatiegegevens: naam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum, overlijdensdatum …
   Deze gegevens dienen ter identificatie van de persoon, om na te gaan of men kan aansluiten bij de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten en/of men recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming.
  • Gegevens betreffende gezinssamenstelling: burgerlijke staat, inwonende personen.
   Op basis van deze gegevens gebeurt de berekening van de tegemoetkoming.
  • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, inkomensgegevens (loon, pensioen, vervangingsinkomen …), lijfrente, interesten, spaargeld, schadevergoedingen, (on)roerende eigendommen, schenkingen, attest budgetbeheer OCMW …
   Deze gegevens worden gebruikt om het recht op en de berekening van je tegemoetkoming te bepalen en om de eventuele uitbetaling te kunnen doen.
  • Medische persoonlijke gegevens: gegevens betreffende de algemene gezondheid en de fysieke en psychische toestand in het bijzonder.
   Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of er voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden voor een tegemoetkoming, zoals o.a. het behalen van een bepaalde graad van zorgbehoevendheid.
  • Gerechtelijke gegevens: vonnis collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, detentie …
   Op basis van deze gegevens wordt o.a. bepaald of er recht is op een vrijstelling van betaling van de premie, aan wie de tegemoetkoming dient uitbetaald te worden …
  • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail …
   Indien deze gegevens opgegeven werden, worden ze gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen met de betrokkene in het kader van onze dienstverlening.
  Alle persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden, werden ons ofwel door jou zelf verstrekt (vb. via het aansluitings- of aanvraagformulier), verkregen we via een wettelijk gereglementeerd doorgeefluik (vb. FOD Financiën, je ziekenfonds …) of via een van onze (onafhankelijke) dienstverleners in het kader van de behandeling van jouw dossier.

  5. ​Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

  In het kade​​​​​r van het decreet houdende de Vlaamse Sociale Bescherming dient iedereen die ouder is dan 25 jaar en in Vlaanderen woont, zich verplicht aan te sluiten bij een zorgkas naar keuze. Inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest kunnen zich vrijwillig aansluiten. 

  Als lid van een van de ziekenfondsen van de Socialistische Mutualiteiten, kan je ervoor kiezen om aan te sluiten bij de MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.

  Elke zorgkas staat in voor de toekenning en berekening van 3 soorten tegemoetkomingen ten voordele van haar rechthebbende aangeslotenen:
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • het basisondersteuningsbudget
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
  Om deze wettelijk bepaalde taken correct te kunnen uitvoeren worden er persoonlijke gegevens van jou verwerkt. Deze zullen afhankelijk zijn van de aanvragen die je doet en/of de hoedanigheid waarin je met ons in contact komt (kandidaat-aangeslotene, aangeslotene, medewerker …) 

  6. ​Verstrekking aan derden

  Het is mogelijk dat je gegevens door de Socialistische Mutualiteiten worden doorgegeven aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de hierboven beschreven doeleinden, wanneer het wettelijk verplicht is of op jouw verzoek. Dit kan onder andere zijn aan:

  ​​Autoriteiten

  • Openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en rechtbanken in geval van geschillen
  • De overheden (o.a. het Vlaams Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, RIZIV…)  voor de uitoefening van hun wettelijke taken

  Externe partijen

  • Onze advocaten en gerechtsdeurwaarders in geval van geschillen
  • De externe audits
  • IT-dienstverleners

  We zijn wettelijk verplicht om alleen samen te werken met gegevensverwerkers die de privacywetgeving respecteren en die de passende maatregelen nemen om persoonlijke gegevens op een correcte manier te verwerken. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

  Je persoonlijke gegevens zullen in géén geval doorgegeven worden buiten de Europese Unie. 

  7. Bewaring

  Je ledengegevens en dossiers tegemoetkomingen worden door ons bewaard voor een termijn van 7 jaar. Dit is de termijn die volgt uit de boekhoudwetgeving.

  8. ​Beveiliging

  De MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten waarborgt de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens. Alle gepaste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging of openbaarmaking te voorkomen.

  Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen. In geval van ernstige gegevenslekken zullen de getroffen personen en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden.

  9. ​Intern toezicht op de verwerking

  De MOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten ​waakt erover dat bij de verwerking van persoonlijke gegevens de vertrouwelijkheid en integriteit altijd gewaarborgd is. Je gegevens worden enkel verwerkt door de bevoegde medewerkers of dienstverleners van de Socialistische Mutualiteiten en haar partnerorganisaties. Zij zijn gehouden tot een professionele vertrouwelijkheid of tot het beroepsgeheim.
   
  Er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt binnen de VMOB SOHO toezicht op alle aspecten van de verwerking van persoonlijke gegevens, geeft advies en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten.
  Functionaris voor gegevensbescherming Zorgkas
  Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

  10. ​Je rechten als betrokkene

  Wanneer er persoonlijke gegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten. Je rechten staan hieronder opgesomd.

  Om deze rechten uit te oefenen, kan je het contactformulier​ invullen of stuur je jouw schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat we je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier wordt vermeden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Het weigeren om deze informatie te verstrekken kan leiden tot een weigering van je verzoek.

  Na ontvangst zal je binnen de periode van 1 maand meegedeeld worden welk gevolg we aan je verzoek zullen geven. Indien het gaat om een complex verzoek, kan de termijn verlengd worden tot maximum 3 maanden. Je zal van deze verlenging op de hoogte worden gebracht.

  Indien er conflicten zouden optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden zou zijn, wordt hiervoor eveneens steeds binnen de periode van 1 maand een verklaring gegeven.

  10.1 ​Recht op toegang en informatie

  Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:
  • welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden
  • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
  • waarvoor die verwerkt worden
  • met welke categorieën van derden we je persoonlijke gegevens delen
  • wat de bewaartermijn is van de gegevens
  • hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

  10.2 ​Recht op correctie 

  Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

  10.3 ​Recht op verwijdering

  Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen.

  In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG.

  Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

  10.4 ​Recht op verzet

  10.4.1 Algem​een
  Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de Socialistische Mutualiteiten en je hiermee niet akkoord bent, beschik je over het recht om je te verzetten tegen deze verwerking door een schriftelijk bezwaar in te dienen.

  Indien het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen is echter geen verzet mogelijk.
  10.4.2 ​Geautomatiseerde verwerkingen
  Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Indien op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of deze soortgelijke gevolgen met zich meebrengen, kan je je hiertegen verzetten en de tussenkomst van een medewerker vragen.

  Er zal niet ingegaan worden op je verzoek indien de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

  10.5 ​Intrekken van toestemming 

  Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft geen reden op te geven.
   
  Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

  10.6 ​Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.            

  11. ​Klachten 

  Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonlijke gegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan of je een andere klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens, kan je een klacht indienen. Dit is mogelijk via ons klachtenplatform of door een brief of e-mail te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

  Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt altijd het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming. Deze instantie zal je klacht verder onderzoeken en optreden als bemiddelaar.
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: 02 274 48 00

  12. Wijziging privacyverklaring

  De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.


  Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 8 juli 2019.​​

  Contacteer ons

  Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering