Je bent hier:

HomeContactPersOnderzoek

Toekomstpact ziekenfondsen

​​Op  maandag 28 november 2016 ondertekenden alle ziekenfondsen een toekomstpact met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Dit pact bevat afspraken tussen de overheid, het RIZIV en de ziekenfondsen. Ons ziekenfonds ziet positieve dingen in dit pact, maar heeft tegelijk enkele duidelijke bedenkingen en vragen die we ook overgemaakt hebben aan de minister.

 

​Waarover gaat dit pact?

De doelstellingen die zijn vastgelegd in de tekst van het 'Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen' luiden als volgt: “de werking van de verzekeringsinstellingen moderniseren, zonder evenwel hun rol en hun missies inzake geneeskundige verzorging of uitkeringen ingrijpend te herzien.”  (Met de term verzekeringsinstellingen worden de ziekenfondsen bedoeld.)
 
Het gaat erom een reeks “impulsen te geven om het de verzekeringsinstellingen toe te laten hun rol en hun missies verder te laten evolueren in functie van de ontwikkelingen in het maatschappelijke, technologische en politieke landschap".
 
Ons ziekenfonds streeft dergelijke doelstellingen na. De nota van minister De Block bevestigt de rol  van de ziekenfondsen op het vlak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 
Dit pact gaat over:
 
 • de kwaliteit van de dienstverlening
 • de samenwerking tussen ziekenfondsen en andere actoren uit de sector
 • de controleopdracht
 • de rol van de adviserend geneesheren in de sector gezondheidszorgen
 • afspraken over de aanvullende verzekering
 • goed bestuur van de instanties
 • de context die tot een stabiel financieel kader moet leiden.

Onze vragen en bedenkingen

Op het moment van de ondertekening van het pact hebben we onze vragen en bedenkingen overgemaakt aan de minister:
 
 1. Het pact bevat geen afspraken over uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Dit is nochtans een essentiële opdracht voor ons ziekenfonds die onlosmakelijk gekoppeld is aan medische zorg. Daarom benadrukken wij ook dat dit pact geen engagementen vastlegt over de uitkeringen in de toekomst. Wij zullen blijven waken over de rol van de ziekenfondsen in  de sector van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.
 2. De rol van ons ziekenfonds als ledenbeweging en sociale ondernemer wordt niet erkend in het pact. Nochtans is dit van cruciaal belang voor onze organisatie. Daarom stellen wij ook duidelijk dat het ondertekenen van het pact niet betekent dat we zouden instemmen met een inperking van onze rol op dit vlak in de toekomst.
 3. Het pact bepaalt dat er verder debat zal komen over de terugbetaling van het remgeld. Dit is een terugbetaling die ziekenfondsen hun leden kunnen bieden om de medische zorg betaalbaar te houden. Ons ziekenfonds stelt vast dat de kosten voor een doktersbezoek voor een patiënt aanzienlijk blijven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de ziekenfondsen de vrijheid behouden om dit via de aanvullende verzekering aan hun leden te kunnen aanbieden. De ondertekening van het pact betekent niet dat we instemmen met een mogelijke inperking van deze terugbetaling in de toekomst.
 4. In het pact wordt er overeengekomen om te werken binnen een stabiel budgettair kader. We stellen tegelijk wel vast dat in het kader van de begroting er nu al  besparingen opgelegd worden aan de ziekenfondsen, terwijl er tegelijk gevraagd wordt om meer taken uit te voeren. Dit werkt heel restrictief. Als er in de toekomst bijkomende inspanningen gevraagd worden aan de ziekenfondsen, kan dit betekenen dat de ziekenfondsen gedwongen worden om terug te komen op de afspraken uit het  pact. We vragen de minister dan ook om de nodige maatregelen te nemen voor een stabiel budgettair kader en om vast te houden aan het overleg tussen alle betrokken partijen.

Meer weten

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering