Je bent hier:

Home

Privacyverklaring vrijwilligers

 

​Privacyverklaring
Om de dienstverlening te optimaliseren, houdt De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus in een dossier een aantal persoonsgegevens bij over uw zorgsituatie in het kader van het pilootproject bezoekvrijwilligers. Deze verwerking van uw persoonsgegevens wordt geregeld door de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hierna AVG genoemd) en door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Het betreft gegevens die worden verzameld in kader van het pilootproject bezoekvrijwilligers, een onderzoek bij 65-plussers die hen bevraagt naar hun wensen en behoeften op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
In de hiernavolgende privacyverklaring vindt u terug welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel, evenals andere relevante of wettelijk verplichte informatie. Het is aangeraden deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Privacybeleid De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus

De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus zijn zich ervan bewust dat een passende verwerking van uw persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van uw recht op privacy. Thuishulp, Dienst Maatschappelijk Werk, S-Plus zijn organisaties onder de koepel van De VoorZorg Antwerpen. Voor haar dienstverlening verwerken De VoorZorg Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus persoonsgegevens, die in sommige gevallen gedeeld kunnen worden met andere organisaties of entiteiten in het kader van een efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de overeenkomst en in het kader van het pilootproject bezoekvrijwilligers.

Omwille van het gevoelige karakter van de verwerkte persoonsgegevens en het vertrouwen dat u in De VoorZorg Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus stelt in het kader van de dienstverlening, verwerken en beveiligen De VoorZorg Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus die persoonsgegevens dan ook zorgvuldig, zowel IT-technisch als procedureel. Daarbij houden De VoorZorg Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus zich aan de geldende Belgische en Europese regelgeving, waaronder de AVG.

Dit betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke, duidelijke en geïnformeerde toestemming wordt gevraagd vooraleer uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer uw toestemming vereist is;
 • uw gegevens niet worden doorgegeven aan derde partijen tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, indien dit nodig is om het pilootproject bezoekvrijwilligers nuttig te laten verlopen of wanneer het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat dergelijke maatregelen ook minimaal worden vereist van partijen die in opdracht van het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten worden gerespecteerd zoals die worden voorzien in de geldende regelgeving, waaronder de AVG. Deze rechten houden onder andere in: het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering (het zogenaamde recht om vergeten te worden).
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus hebben intern een meer uitgebreid privacybeleid opgesteld. Indien u vragen heeft over deze verklaring of het uitgebreide privacybeleid, kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:
 
Verantwoordelijke: De VoorZorg Antwerpen
E-mail: privacy.304@devoorzorg.be
Adres: De VoorZorg Antwerpen
            Sint-Bernardsesteenweg 200
            2020 Antwerpen
 

2. Definities

 
In deze afdeling kunt u de definities van enkele vaak voorkomende begrippen terugvinden.
 
​AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming; VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (terug te vinden op www.eur-lex.eu). ​
​Persoonsgegevens ​Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
​Verwerking ​Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
​Verwerker ​Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
​Verwerkingsverantwoordelijke ​Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Betrokkene ​Een individueel en natuurlijk persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

​Functionares

gegevensbescherming

​Beter bekend als Data Protection Officer of DPO; de persoon of personen die aangeduid is/zijn om navolging van de wetgeving rond privacy en gegevensbescherming te verzekeren, om als contactpersoon te fungeren en om advies te verlenen.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de toepassingen van De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus vragen De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus u om enkele gegevens, waaronder persoonsgegevens, teneinde een vlotte uitvoering van de overeenkomst te verzekeren. De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, slechts die gegevens die nodig zijn voor de toepassing waar u zich voor inschrijft.
 
 
 
Afhankelijk van de dienstverlening die u wenst, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 
 • Naam
 • Voornaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De gegevens verkregen aan de hand van de vragenlijst in het kader van het pilootproject bezoekvrijwilligers in kader van de proactieve detectie van kwetsbaarheid, kortom de medische en persoonlijke gegevens relevant in het kader van het pilootproject bezoekvrijwilligers en verdere dienstverlening.
 

4. Doeleinden

 
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden.
 
- noodzaak ter uitvoering van uw overeenkomst met van De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus
 
 • Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen
 • Zorgzame sociale omgeving
 • Toegang tot zorg bij kwetsbare ouderen
 • Psychologische kwetsbaarheid en levenskwaliteit
 • Langer thuis wonen
 

5. Rechtsgronden

 
Uw persoonsgegevens kunnen slechts worden verwerkt indien een van de volgende rechtsgronden van toepassing is:
 
 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens aanleiding geven, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.
 
In het kader van de dienst verstrekt door De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus zijn de volgende rechtsgronden van toepassing:
 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent.
 • U heeft uw expliciete, geïnformeerde en vrijwillige toestemming gegeven.
 

6. Verstrekking aan derden

 
In beginsel De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus uw persoonsgegevens niet aan derden. Indien dit echter noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten/toepassingen/etc., kunnen De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus beroep doen op de diensten van externen. De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus doen dit vanzelfsprekend enkel voor zover deze verstrekking aan derden door de wet wordt toegestaan.
 
 
 
Verder kan er op De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus de wettelijke verplichting rusten om in sommige gevallen uw gegevens aan welbepaalde derden te verstrekken.
 
 
 
Indien uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt hier steeds een verwerkersovereenkomst over afgesloten, behalve in geval van wettelijk verplichte verstrekking aan derden. Dit teneinde te verzekeren dat uw gegevens de hoogst mogelijke bescherming krijgen. De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus verzekeren dat, indien uw gegevens worden verstrekt aan een derde, deze derde gehouden is aan een discretieplicht. Indien deze derde vanwege zijn of haar ambt, beroep of anderzijds niet wettelijk gehouden is tot het beroepsgeheim, sluiten De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus een bindende en dwingende contractuele discretieplicht met deze derde af.
 

7. Bijzondere categorieën persoonsgegevens

 
Gelet op het specifieke karakter van de dienstverlening van het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus kunnen bijzondere categorieën persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, naast gegevens zoals genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 

Deze gegevens mogen enkel in een van de volgende gevallen worden verwerkt:
 
 • indien u hiervoor uitdrukkelijke een geïnformeerde toestemming geeft;
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover dit is toegestaan bij Europees of Belgisch recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van Belgisch recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;
 • indien dit noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen, d.i. uw gezondheid;
 • de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Europees of Belgisch, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Europees of Belgisch recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim;
 • de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Europees of Belgisch recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Europees of Belgisch recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.
 

8. Directe en indirecte verkrijging van persoonsgegevens

De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus verkrijgen in eerste instantie uw persoonsgegevens rechtstreeks, dit wil zeggen dat u zelf uw gegevens verstrekt. De AVG legt De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus de verplichting op om de informatie in deze verklaring aan u kenbaar te maken, teneinde u voldoende te informeren.
Indien De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus bepaalde persoonsgegevens niet rechtstreeks van u zou verkrijgen, is het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus gehouden om u de volgende bijkomende informatie te verstrekken binnen een redelijke termijn zoals bepaald in art. 14 AVG:
 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de onrechtstreeks verkregen persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking; 
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie, samen met de vereiste informatie zoals;
 • of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat ingeval van doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie;
 • of, in het geval van doorgifte aan een derde land of internationale organisatie, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op deze belangen zijn gebaseerd;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • wanneer verwerking louter op de toestemming van de betrokkene is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

9. Beveiliging en bewaring

De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik of verlies van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te vermijden of beperken. Indien uw gegevens echter toch, door toeval of kwaad opzet, gecompromitteerd worden, zullen De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus u hiervan op de hoogte brengen voor zover de AVG dit vereist.
 
De beveiligingsmaatregelen worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en indien nodig aangepast.
 
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de vlotte uitvoering van de door u gevraagde diensten. Ingeval van wettelijke verplichtingen worden uw gegevens echter langer bewaard.
De volgende gegevens (persoonsgegevens + vragenlijstgegevens) worden bewaard voor een termijn van 1 jaar om de volgende redenen:
 
 • Datacleaning, analyse, opleveren frequentietabellen
 • Bij interventie komen de gegevens in DMWorks en/of VOOP
 • Follow-up van de ondervraagde groep ouderen

10. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om op transparante wijze op de hoogte te worden gebracht van de informatie die door De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus moet worden verstrekt zoals voorzien in de AVG. Deze informatie zal in een duidelijk, makkelijk leesbare en begrijpbare taal gecommuniceerd worden.

De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn of haar persoonsgegevens en heeft tevens het recht om inzage te verkrijgen in de verwerkte persoonsgegevens. Het eerste verzoek is kosteloos, bij eventuele bijkomende kopieën kunnen redelijke administratieve vergoedingen worden aangerekend. De informatie die moet worden geleverd bestaat uit:
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
De betrokkene heeft het recht om zonder onredelijke vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te verkrijgen. De verwerkingsdoeleinden in acht genomen, heeft de betrokkene ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 
De betrokkene heeft het recht om vergeten te worden, d.w.z. dat de betrokkene het recht heeft om van De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus te vragen om zijn of haar persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen in een van de volgende gevallen:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking louter en alleen op toestemming berust, zonder dat een andere rechtsgrond aanwezig is;
 • de betrokkene maakt gebruik van zijn of haar recht op bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Europees of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan minderjarigen.
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus kunnen weigeren om het verzoek tot het wissen van de persoonsgegevens te eerbiedigen in een van de volgende gevallen:
 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Europees of Belgisch recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid zoals hierboven beschreven;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden voor zover het verzoek tot verwijdering de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
De betrokkene kan zijn of haar recht op rectificatie of verwijdering gebruiken door contact op te nemen met onderstaande verantwoordelijke, indien het verzoek gepaard gaat met adequate identificatie ter voorkoming van misbruik:
 
Naam: De VoorZorg Antwerpen
E-mail: privacy.304@devoorzorg.be
Adres: Sint-Bernardsesteenweg 200,
             2020 Antwerpen
 
De betrokkene heeft in bepaalde welomschreven gevallen het recht om de desbetreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en desgevallend deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 
De betrokkene heeft het recht om ten allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus behouden zich echter, in het kader van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening, het recht voor om het verlenen van die dienst te weigeren indien het ontbreken van bepaalde persoonsgegevens het uitvoeren van de dienst onredelijk moeilijk zou maken.

11. Wijzigingen

De bepalingen in deze privacyverklaring kunnen gewijzigd worden, onder andere door wijzigingen in de geldende wetgeving. U wordt aangeraden om regelmatig de nieuwste versie van de privacyverklaring op te zoeken.

12. Toezichthoudende autoriteit en klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier van werken van De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit en daar een klacht indienen, waar uw klacht tegen De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus zal worden onderzocht.
In België neemt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vaak afgekort tot CBPL of bekend als de Privacycommissie) de rol van toezichthoudende autoriteit waar. U kan contact opnemen via:

Adres:   Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

13. Functionaris gegevensbescherming

In het kader van de AVG doen het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus beroep op de diensten van een interne functionaris gegevensbescherming, beter bekend als Data Protection Officer of DPO. De DPO verleent advies aan het De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, haar diensten Thuishulp en Dienst Maatschappelijk Werk en haar VZW S-Plus teneinde de navolging van de geldende wetgeving te verzekeren. Eventuele klachten of problemen worden met deze DPO besproken en na advies van deze DPO afgehandeld.
Indien u hierover vragen heeft, kan u terecht bij de DPO via:
 
Adres: T.a.v. DPO
             Sint-Bernardsesteenweg 200,
             2020 Antwerpen
E-mail: privacy.304@devoorzorg.be

14. Publicatie

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 04/10/2018
De nieuwste versie van deze privacyverklaring werd uitgegeven op 04/10/2018

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering