Rol en opdracht ziekenfonds

​​Ons ziekenfonds heeft als streefdoel het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn. We doen dit zonder winstoogmerk, in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit.

Ons ziekenfonds is actief op drie domeinen
 • de verplichte ziekteverzekering
 • de vrijwillige verzekering
 • dienstverlening

 

De verplichte ziekteverzekering

De sociale zekerheid in België omvat verschillende sectoren, waaronder bijvoorbeeld de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de kinderbijslag ... en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is toevertrouwd aan de ziekenfondsen. De wetgeving ter zake spreekt van "verzekeringsinstellingen". Wij staan onder toezicht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

In het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering vervullen wij onze opdracht in twee sectoren:

 • Geneeskundige verzorging: wij staan in voor de terugbetaling van medische kosten.
 • Uitkeringen: wij kennen een vervangingsinkomen toe aan loontrekkenden en zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden. Ook de moederschapsuitkering situeert zich in deze sector.

De vrijwillige verzekering

Om te voorzien in de leemten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, biedt ons ziekenfonds bepaalde voordelen en diensten aan in onze vrijwillige en aanvullende verzekering. De financiële middelen van de vrijwillige verzekering bestaat uit bijdragen van de leden.  

Onze financiële voordelen:
 • hospitalisatieverzekering
 • reisbijstandsverzekering
 • tegemoetkoming ziekenvervoer
 • tegemoetkoming voor implantaten en prothesen
 • tegemoetkoming in endoscopische ingrepen
 • ...  
Onze diensten:
 • uitleendiensten voor hulpmaterialen en mediotheken
 • centra voor thuiszorg (gezins- en bejaardenhulp, huishoudelijke hulp, ziekenoppas, thuisverpleging, enz.)
 • instellingen voor herstelkuren
 • poliklinieken 

Dienstverlening

We willen een volledig gezondheidszorgaanbod bieden. Als noodzakelijke aanvulling op onze diensten investeren wij in hulpverlening, voorlichting en begeleiding.

 • juridische en sociale hulpverlening
 • dienst maatschappelijk werk
 • gezondheidspromotie
 • socio-culturele verenigingen voor vrouwen, jongeren, gehandicapten en gepensioneerden

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering