Uitbetaling uitkering

Tijdens je eerste ziektejaar krijg je een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Hoeveel bedraagt deze en wanneer wordt ze uitbetaald?​​

Uitbetaling uitkering

​Uitbetaling om de 14 dagen

Tijdens het eerste ziektejaar wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid om de 14 dagen uitbetaald. Om de exacte datum te kennen, kan je de betaalkalender raadplegen.​

Het geld van je uitkering wordt gestort op het rekeningnummer dat je opgegeven hebt.

Je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden steeds berekend en betaald op basis van een week met zes werkdagen. Ook als je altijd vijf dagen per week gewerkt hebt, zal je uitkering omgezet worden naar een zesdaagse werkweek. Je ontvangt dus voor zes dagen per week een uitkering.

Voorafgaande controle

Ons ziekenfonds kijkt eerst na of je werkgever niet verplicht is je verder uit te betalen (je kan immers niet tegelijkertijd loon en uitkeringen ontvangen). Dat kan het geval zijn omwille van:

  • een gewaarborgd loon
  • opzegvergoedingen
  • betaalde feestdagen
  • vakantiegeld

Heb je bijvoorbeeld nog recht op vakantiedagen? Dan ontvang je voor deze dagen geen uitkeringen.

Na bovenstaande controle kan het ziekenfonds starten met de betaling van je uitkering.

Voor zelfstandigen

Op voorwaarde dat het dossier volledig in orde is, gebeurt de eerste betaling op het einde van de tweede maand die volgt op de maand van ontvangst van je aangifte.

De eerste maand is een zogenaamde carensperiode waarvoor er geen uitkering is. Dit is bij wet bepaald.

Bedrag uitkering

​In je eerste ziektejaar spreken we van een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. De uitkering bedraagt 60% van je laatste brutoloon. Dit bedrag wordt wel begrensd. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag.

Ben je meer dan zes maanden arbeidsongeschikt? Dan treedt er vanaf de zevende maand een bijkomende beschermingsmaatregel in werking. Je uitkering mag vanaf dan niet minder bedragen dan een vooraf bepaald minimumbedrag. Op die manier zal je uitkering niet lager liggen dan het leefloon.

Bekijk het overzicht van de minimum- en maximumbedragen.

Voor werklozen

Was je werkloos op het moment dat je arbeidsongeschikt werd?
Dan zal de uitkering de eerste zes maanden hetzelfde bedragen als je werkloosheidsuitkering, tenzij deze hoger is dan 60 % van het basisloon.
In dat geval wordt je uitkering beperkt tot 60 % van het basisloon.

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering ter waarde van 60 % van het basisloon.

Het basisloon wordt bepaald door de instelling die je werkloosheidsuitkeringen betaalde.

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige ontvang je een forfaitair dagbedrag, afhankelijk van je gezinsinkomen en gezinssamenstelling. Het bedrag wordt berekend op basis van het inlichtingenblad en de inkomensverklaring die je opgestuurd hebt.

Hou er wel rekening mee dat dit bedrag kan verminderd worden met eventuele vergoedingen omwille van een arbeidsongeval, beroepsziekte, ongeval gemeen recht, e.d.

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering

Tel:
Tel. 03 285 44 44